GDPR ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Настоящата Политика за защита на личните данни е разработена на основание Регламент (ЕС)
2016/679  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  27  април  2016  г.  относно  защитата  на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и във връзка със Закона за защита на личните данни.
Политиката за защита на личните данни е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо  лице или представител на юридическо лице, което желае да получи достъп до специализирана онлайн платформа за продажба на авточасти, предлагани от ИМГ-България ЕООД, както и при участие в игри, томболи или други промоционални кампании, организирани от ИМГ-България ЕООД и негови партньори.
Настоящата  политика  се  прилага  при  достъп  до  платформата  на  ИМГ-България ЕООД за  онлайн търговско обслужване  https://prima-mot.com и е неразделна част от Общите условия.
1. КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
ИМГ-България ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписваният а с ЕИК 130208360,  с предмет на дейност  ВНОС  И  ТЪРГОВИЯ  С  РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ  ЗА  АВТОМОБИЛИ  И  ВСЯКАКЪВ  ДРУГ  ВИД  ДЕЙНОСТ,  НЕЗАБРАНЕНА  ОТ
ЗАКОНА,  което  събира,  обработва  и  съхранява  Вашите  лични  данни  при  условията  на  тази Политика. ИМГ-България ЕООД е  администратор на  лични  данни  по  смисъла  на  Регламент  (ЕС)  2016/679  и Закона за защита на личните данни.
Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:
гр. София, ул. Кешан 9, mail: info@prima-mot.com
По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате и към длъжностното   лице  по   защита   на   данните   на   следните   координати   за   връзка:   имейл:george@prima-mot.com ;
2.КАКВИ ДАННИ, ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ СЕ ОБРАБОТВАТ
2.1. В  зависимост от конкретните  цели и основания  ИМГ-България ЕООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:
2.1.1 Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните
задължения на ИМГ-България ЕООД АД и клиента:
-три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, постоянен  адрес, адрес на доставка, телефон
и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
-три имена, ЕГН, постоянен адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа,
с който сте го упълномощили да Ви представлява;
-номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;
-данни, събирани при плащане, направено към ИМГ-България ЕООД
-номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга банкова и платежна информация, събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащането по банков път;
-данни от профила ви за достъп до онлайн платформата ни –потребителско име,  история на заявките и плащанията;
-данни,  предоставени  при  участие  в  игри,  томболи  или  други  промоционални  кампании,
организирани от ИМГ-България ЕООД;
2.1.2. Данни, изготвени и генерирани от ИМГ-България ЕООД в процеса на предоставяне на стоките:
-счетоводни   документи   за   извършена   продажба–съгласно   счетоводното   и   данъчно законодателство:
-гласов запис на телефонните  разговори  с оператор на 0888327623  във връзка с проверка на наличност на стока, срок за доставка и цена;
-гласов  запис  на  телефонните  разговори,  инициирани  от  наш  оператор  от  кол  център  при връщане на обаждане, потвърждение за наличност на стока, цена и/или срок на доставка;
-IP  адрес  при  посещение  на  уебсайта www.PRIMA-MOT.COM,  платформата  за  онлайн  търговско обслужване  https://PRIMA-MOT.COM;
-информация  за  вида  и  съдържанието  на  договорното  отношение,  както  и  всяка  друга
информация,  свързана  с  договорното  правоотношение,  включително  записи  на  обаждания, които са направени от и към контактните ни центрове, електронна поща, писма, информация за заявките ви, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от вас;
-информация за кредитен лимит ако е приложимо.
2.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:
2.2.1. Обработване на данните, които са необходими за сключване или изпълнение на договора за покупко-продажба.
ИМГ-България ЕООД обработва данните Ви за следните цели:
-Идентифициране на клиент при: сключване, изменение и прекратяване на договор за покупко
-продажба и доставка; изпълнение на заявки за предоставяне на информация относно кредитен лимит  (ако  е  приложимо); 
Идентифицирането  на  клиент  се  извършва  по  всички  търговски  и комуникационни канали
-търговски обект, търговски представители и продавач
-консултанти, телефонни номера за обслужване на клиенти 0888327623, онлайн търговска платформа, електронна форма за контакт; 
-Актуализиране на Вашите лични данни или на информацията за ползваните  услуги по Ваша
заявка за корекция/изменение на данни/услуги;
-Обслужване  и  отговор  на  клиентски  оплаквания/запитвания/жалби;  Корекции  на  дължими суми при наличие на основание за това;
-Плащане на сметки, разсрочване, отсрочване на дължими суми;
-Проверка на техническа възможност и наличност за доставка на стоки;
2.2.2.  В  изпълнение  на  свои  законови  задължения,  ИМГ-България ЕООД обработва  данните  Ви  за следните цели:
-Изготвяне на оферта с предложения за сключване на договори с преддоговорна информация,
включваща информация за артикул, каталожен номер, търговска марка, цена и срок на
доставка; обслужване на отказ от сделка;
-Водене  на  заповедно  и  изпълнително  производство  при  непогасени  дължими  вземания  от клиенти, с предоставяне на компетентния съдебен орган и изпълнител на договори, протоколи, месечни сметки/фактури и др. документи удостоверяващи задълженията;
-Предоставяне на информация за клиента по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
 -Управление на предоставени съгласия ;
-Издаване на фактури, изготвяне на детайлизирана справка за закупените стоки;
-За извършване на данъчно –осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
2.2.3. ИМГ-България ЕООД обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:
-Предоставяне  на  външни  кредитни  агенции за  целите  на  определяне  на  кредитен  рейтинг  и кредитна   оценка   на   клиент   и   преценка   за   предоставяне   възможност   за   отложено плащане/лизинг;
-За  включване  на  Вашето  име,  фотографии,  видео  и  други  форми  на  Ваше  присъствие  в
рекламни и медийни публикации на ИМГ-България ЕООД в резултат на участието Ви в томболи и игри, организирани от ИМГ-България ЕООД или наши партньори.
3.ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ТРЕТИ  ЛИЦА,  КОИТО  ПОЛУЧАВАТ  ДОСТЪП  И ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:
3.1.  Обработващи  лични  данни,  които  въз  основа  на  договор  с  ИМГ-България ЕООД –обработват личните Ви данни от името на ИМГ-България ЕООД или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни
-Транспортни/куриерски  фирми  с  оглед  изпълнение  на  договорните  ни  задължения  по
доставяне на заявени от Вас стоки;
-Кредитни бюра/агенции с цел извършване на кредитна оценка на платежоспособността Ви,  в
случай, че сте се съгласили;
-Лица, които по възлагане на ИМГ-България ЕООД поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
-Лица, предоставящи услуги по сервизна поддръжка на закупени от Вас стоки;
-Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;
-Лица,  предоставящи  услуги  по  организиране,  съхраняване,  индексиране  и  унищожаване  на архиви на хартиен и/или електронен носител;
-Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.
3.2.  Други  администратори  на  лични  данни,  на  които  ИМГ-България ЕООД предоставя  личните  Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име:
Компетентни  органи,  които  по  силата  на  нормативен  акт  имат  правомощия  да  изискват  от ИМГ-България ЕООД предоставянето  на  информация,  сред  която  и  лични  данни,  като  например
–български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи
–Комисия за защита  на  личните  данни,  Комисия  за  защита  на  потребителите,  Комисия  за  регулиране  на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
4.ЗА КАКЪВ СРОК СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обра
ботването, за които са събрани:
Личните   данни,   обработвани   с   цел   издаване   на   счетоводни/финансови   документи   за
осъществяване  на  данъчно –осигурителния  контрол,  като  но  не  само –фактури,  дебитни,
кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за покупко продажба и доставка и др. се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по –дълъг срок.
ИМГ-България ЕООД може да съхранява някои от личните Ви данни, включително и трафични и за по-дълъг  срок  до  изтичане  на  съответната  погасителна  давност  с  цел  защита  при  евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор за покупко-продажба и доставка,  както  и  за  по-дълъг  срок  в  случай  на  вече  възникнал  правен  спор  във  връзка  с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно решение.
Запис на глас
–телефонните разговори
–един месец от провеждане на разговора;
5.КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОТ ИМГ-България ЕООД
Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:
5.1. да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика по отношение на въпросните данни. Може да поискате от ИМГ-България ЕООД информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни;
5.2. да изискате да се коригират личните Ви данни когато са неточни или следва да се допълнят
с оглед целите на обработка;
5.3. да изискате да се изтрият личните Ви данни, в следните случаи:
-същите не са нужни повече за целите, за които се обработват;
-оттеглили  сте  съгласието  /възразили  сте  за  тяхната  обработка  и  няма  друго  основание  за
обработването им;
-обработването на данните е признато за незаконно;
-националното или европейското законодателство изискват това;
5.4. да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някой от следните случаи:
-при  оспорване  точността  на  личните  Ви  данни  за  срока,  необходим  на  ИМГ-България ЕООД да провери точността на данните;
-установено е неправомерно обработване, но Вие  желаете само ограничаване обработката на
данните Ви, вместо да бъдат изтрити;
-желаете личните Ви данни да се съхраняват, въпреки че ИМГ-България ЕООД не се нуждае повече от тях за целите на обработката, тъй като ще ги използвате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции;
-при  отправено  от  Вас  възражение  срещу  обработването  на  личните  Ви  данни  за  срока  на проверката на основателността му;
5.5. да поискате пренос на личните ви данни, които ви засягат и които вие сте ни предоставили,
включващо получаването им от ИМГ-България ЕООД в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и прехвърлянето им на друг администратор на лични данни. Правото Ви на преносимост касае лични данни, за които са налице следните условия:
-обработването  на  данните  се  основава  на  Ваше  изрично   съгласие  или  на  договорно
задължение;
-обработването се извършва по автоматизиран начин.
5.6.  да  възразите  пред  ИМГ-България ЕООД по  всяко  време  и  по  Ваши  лични  причини  с  оглед конкретната ситуация, срещу обработването лични данни, отнасящи се до Вас, което е основано на необходимостта от изпълнение на задача от обществен интерес или при  упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или за които сме посочили, че обработваме за наш легитимен интерес.
5.7. да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се
основава на Вашето съгласие.
5.8.  да  изпратите  жалба  до  Комисията  за  защита  на  личните  данни  в  случай,  че  считате  че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени.
5.9. да потърсите право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви във връзка с личните данни са били нарушени;
5.10. да бъдете уведомен когато има риск за нарушение сигурността на личните Ви данни, като
ИМГ-България ЕООД следва да Ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомило надзорния орган за нарушението.
6.МОЖЕ ЛИ ДА ОТКАЖЕТЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ИМГ-България ЕООД И КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТОВА
За да сключим договор с Вас и за да Ви предоставяме заявените от Вас стоки, ние се нуждаем
от определени данни, които са необходими за сключване и изпълнение на съответния договор,
както и за изпълнение на нормативните задължения на ИМГ-България ЕООД.
Непредоставянето  на  следните  данни  препятства  възможността  ИМГ-България ЕООД да  сключи договор с Вас:
-три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес;
-три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте
го упълномощили да Ви представлява;
-номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;
-данни, събирани при плащане,направено към ИМГ-България ЕООД
-номер на кредитна или дебитна карта,  банкова  сметка  и  друга  банкова  и  платежна  информация,  във  връзка  с  извършване  на плащането по банков път;
-данни от профила ви за достъп до онлайн платформата ни –потребителско име,  исто
рия на заявките и плащанията
-горните  са  приложими  и  за  физически  лица  представители  на  юридическите  лица,  с  които ИМГ-България ЕООД сключва договор.
7.ПОЛИТИКА ЗА „БИСКВИТКИТЕ“
Бисквитки С  цел  повишаване  на  ефективността,  електронната  платформа  на  сайта  изпо
лзва  файлове  с данни тип „бисквитки“ (cookies).
Какво представляват бисквитките и защо се използват?
Бисквитките  са  малки  текстови  файлове,  за  временно  съхранение  на  информация  относно
действия  на  потребителя,  негови  предпочитания  или  друга  активност  при  посещаването  на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си.
Бисквитките   спомагат   за   по-удобно   използване   на   уебсайта,   тъй   като   спестяват   на
потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга.
Бисквитките позволяват на  уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и
да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и
общува с потребителите.
Видове бисквитки
Сайтът използва един или няколко от следните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост:
Системно необходими бисквитки
Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск.Тук  спадат  бисквитки  за  навигиране  в  уебсайта,  запазване  на  попълнената  информация  при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация.
Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи  контрол върху сигурността на
връзката и защитата от нежелани външни намеси.Този  тип  бисквитки,  често  се  определят  като  временни  или  сесийни,  тъй  като  се  съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.
Бисквитки за функционалност Тази  категория  бисквитки  служи  за  улесняване  на  потребителя  при  използване  на  уебсайта  и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя.Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други.
Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат
използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.
Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама
Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която
могат да се направят общи заключения и препоръки  за ефективността на сайта с оглед целите
на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели.
Такива   статистики   включват   брой   потребители  на  страница,   най-посещавани   страници,
източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези
бисквитки  позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който потребителите
навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват.
За  по-добра  прецизност,  сайтът  използва  утвърдените  аналитичните  инструменти  на  Google Analytics и Core Metrics.
Деактивиране на бисквитки
Като  потребител  имате  възможност  да  контролирате  използваните  бисквитки,  да  изтривате запазените  на  Вашето  устройство  бисквитки,  и  да  деактивирате  употребата  на  бисквитки занапред.  Подробни  инструкции  за  различните  браузъри  и  операционни  системи  можете  да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/.Имайте  предвид,  че  блокирането  на  бисквитки  ще  се  отрази  на  начина,  по  който  работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.